TIN TỨC & SỰ KIỆN

CONTENT IS KING

GIAI ĐOẠN 1: TẠO DỰNG THÀNH MỘT HỆ THỐNG QUẦN CƯ THEO CÁC GIÁ TRỊ KỶ LỤC

CHO PHÉP CÁC KỶ LỤC GIA XÂY DỰNG THEO ƯỚC MƠ CỦA CHÍNH MÌNH

HƯỚNG ĐẾN MỘT THẾ GIỚI HẠNH PHÚC

chi tiết

GIAI ĐOẠN 2: XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG NFT LỚN NHẤT TOÀN CẦU TRÊN SPHERE.6

BAO GỒM HÀNG TRIỆU CÁC SẢN PHẨM ĐỘC BẢN ĐƯỢC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG NÀY

chi tiết

GIAI ĐOẠN 3: TẠO DỰNG THÀNH MỘT HỆ THỐNG QUẦN CƯ THEO CÁC GIÁ TRỊ KỶ LỤC

CHO PHÉP CÁC KỶ LỤC GIA XÂY DỰNG THEO ƯỚC MƠ CỦA CHÍNH MÌNH

HƯỚNG ĐẾN MỘT THẾ GIỚI HẠNH PHÚC

chi tiết

QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 1

QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 1 HỆ THIÊN CẦU KỶ LỤC SPHERE.6

Nơi lưu trữ toàn bộ giá trị nội dung của cộng đồng Kỷ lục gia toàn cầu

2268

HÒN ĐẢO NỘI DUNG

CHI TIẾT

115

THÀNH PHỐ NỘI DUNG

CHI TIẾT

668

LÀNG KỶ LỤC CHỨA ĐỰNG 668 BỘ SƯU TẬP CỦA CỘNG ĐỒNG KỶ LỤC GIA TRÊN TOÀN CẦU

CHI TIẾT

Các đơn vị đồng hành

CỘNG ĐỒNG TINH HOA

3000+ KỶ LỤC GIA

500+ ĐƠN VỊ
SỞ HỮU KỶ LỤC

HÃY TẠO NÊN MỘT DI SẢN!

SPHERE.6 là một không gian số; nơi cung cấp các điều kiện môi trường và tài nguyên số cho cộng đồng Kỷ lục gia lưu trữ, trưng bày, chia sẻ, tiếp tục sáng tạo; Là nơi khai thác kinh tế từ các nội dung Kỷ lục có hàm lượng kết tinh trí tuệ và sáng tạo.

KHỞI TẠO THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH BẢN QUYỀN VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA
CỘNG ĐỒNG KỶ LỤC GIA TOÀN CẦU